Uw winkelwagen is leeg!
Winkelwagen Afrekenen
Subtotaal: € 0,00

Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd in: november 2014 | PDF Logo Download als PDF bestand

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

IR-Solutions, handelend onder de namen: computerwebsite.nl, consolespullen.nl, huishoudwebsite.nl, lichtspullen.nl, monitorwebwinkel.nl, printerwebsite.nl, energiespullen.nl, energiespullen.nl.

 

E-mailadres: info@ir-solutions.eu

 

Bereikbaarheid:

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur

 

KvK-nummer: 24434578

Btw-identificatienummer: NL133541034B02

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Voorwaarden voor bedrijven

Deze overeenkomst is voor het laatst gewijzigd in: november 2014 | PDF Logo Download als PDF bestand

 

Met deze publicatie vervallen alle andere door Leverancier in het verleden gedeponeerde en of overhandigde leveringsvoorwaarden, tenzij nadrukkelijk anders in een expliciete schriftelijke overeenkomst vermeld. Op bestaande overeenkomsten en/of nog uit te voeren leveringen blijven tot volledige nakoming de vorige voorwaarden van toepassing.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Offertes

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Prijzen

Artikel 6 – Aflevering- en leveringstermijnen

Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 8 – Reclame door de Afnemer

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Ontbinding en opschorting

Artikel 14 – Opzegging

Artikel 15 – Verrekening

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Artikel 17 – Gedeeltelijke ongeldigheid

 

Nadere uitwerking

A – Orderkosten

 1. Order bestaande uit 2 regels (gehele bestelling is leverbaar)
 2. Order bestaande uit 2 regels (gedeelte valt in backorder)
 3. Order bestaande uit 1 regel. Backorder wordt meegeleverd
 4. Nalevering op verzoek van klant

B – Automatische Incasso

C – Kosten Aanmaning

D – Speciaal Bestelde Artikelen

 

RMA procedure

A – Fout besteld

B – Levering komt niet overeen met pakbon

C – Fout geleverd

D – Defect artikel binnen garantie

E – Defect artikel buiten garantie

F – Transportschade

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Onder “Leverancier” wordt in deze voorwaarden verstaan: IR-Solutions, handelend onder de namen: computerwebsite.nl, consolespullen.nl, huishoudwebsite.nl, lichtspullen.nl, monitorwebwinkel.nl, printerwebsite.nl, energiespullen.nl, energiespullen.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24434578, en de tot haar in concernverband staande vennootschappen.
 2. Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met de Leverancier een koop- of andere overeenkomst aangaat. Onder “Leverancier” wordt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 3. Onder “Overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid buiten toedoen van de Leverancier ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer, uitvoer- en transportverboden, (internationale) overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productie- en transportmiddelen.
 4. Onder “levering (van zaken)”, wordt in deze voorwaarden tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op alle door Leverancier gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd.
 2. Van deze algemene voorwaarden is een Nederlandse en een Engelse versie. Bij een (mogelijk) verschil in interpretatie is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 5. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten en/of nieuwe bestellingen c.q. leveringen.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle offertes van Leverancier dienen te worden aangemerkt als vrijblijvende uitnodigingen aan de potentiële Afnemer tot het doen van een aanbod en kunnen te allen tijde worden ingetrokken of herroepen door Leverancier. Offertes binden Leverancier derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.
 2. Van de door Leverancier uitgebrachte offertes maken deel uit- met name wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, Leverancier, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op een offerte betrekking hebben.
 3. De door Leverancier verstrekte afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier en dienen op eerste verzoek aan Leverancier te worden teruggegeven bij gebreke waarvan de houder de door Leverancier te bepalen waarde is verschuldigd. Bij reproductie van afbeeldingen, tekeningen en modellen is steeds de schriftelijke toestemming van Leverancier vereist. Leverancier behoudt zich alle eventuele intellectuele eigendomsrechten voor ten aanzien van de afbeeldingen, tekeningen en modellen. (zie artikel 6).
 4. Leverancier stelt op haar websites de volgende informatie beschikbaar;
 • Vestigingsadres en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel
 • De belangrijkste kenmerken van het product waaronder de prijs
 • De wijze en kosten van aflevering en betaling

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Leverancier, dan wel tussen Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Afnemer en Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van aantoonbare opzet of grove schuld van Leverancier.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Leverancier een aan haar gegeven order schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Leverancier behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling.
 3. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Leverancier in overleg met de Afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
 4. De Afnemer is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan Leverancier gegeven, gebonden na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de Afnemer dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt.
 5. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig en compleet aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de voor Leverancier gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen
 6. De door Leverancier aan Afnemer verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 7. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door Medewerkers van Leverancier, of namens Leverancier gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Leverancier alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de bevoegde bestuurder(s) van Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn vermeld in € (EURO) exclusief omzetbelasting en wettelijke bijdragen en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. De door Leverancier verstrekte gegevens bij een aanbieding w.o. prijslijsten, brochures, catalogi, gegevensdragers, internet etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Eventuele foutieve gegevens kunnen nimmer de Leverancier binden of leiden tot enige aansprakelijkheid van Leverancier. De verstrekte gegevens zijn slechts bindend na uitdrukkelijke, niet bij bestelling automatisch gegenereerde, schriftelijke bevestiging.
 3. Leverancier behoudt uitdrukkelijk het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Afnemer in rekening te brengen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. In beide gevallen heeft Afnemer niet (zelf) het recht de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen.

 

Artikel 6. Aflevering- en leveringstermijnen

 1. De door Leverancier opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Leverancier voor de uitvoering van de order nodig heeft ook in haar bezit zijn. De door Leverancier opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Bij niet tijdige levering dient Leverancier schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, worden afleverings-, administratie-, en transportkosten voor zover van toepassing, apart in rekening gebracht.
 4. Tenzij Afnemer zelf voor vervoer zorgt, worden de zaken door Leverancier verzonden op de naar Leveranciers oordeel gunstige wijze met door Leverancier te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de Afnemer.
 5. Verzoekt een Afnemer om de levering van zaken op een andere wijze te doen plaatsvinden, dan is Leverancier gerechtigd de hieraan verbonden kosten aan de Afnemer in rekening brengen.
 6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Leverancier het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 7. Afnemer is gehouden de gekochte zaken binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Leverancier gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen..
 8. Indien Afnemer overeenkomstig het bovenstaande (lid 7) in gebreke blijft, kan Leverancier tevens betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal Leverancier de zaken voor rekening en risico van de Afnemer, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

 

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Leverancier aangeboden zaken berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers. Afnemer erkent dat de eventuele intellectuele of industriële eigendomsrechten berusten bij Leverancier en zal deze nimmer in of buiten rechte trachten aan te tasten.
 2. Leverancier verklaart naar haar beste weten dat de door haar aangeboden zaken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan de Leverancier zo nodig -naar haar keuze- het desbetreffende product, of onderdeel daarvan, vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. Indien Afnemer door een derde in kennis wordt gesteld van enige aanspraak van derden met betrekking tot een eventuele inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door een product of een onderdeel van een product, zal de Afnemer op straffe van verval van recht de Leverancier binnen vijf (5) werkdagen bij aangetekend schrijven in kennis stellen van deze aanspraak. In geval van een dergelijke aanspraak is Leverancier bevoegd daartegen mede namens de Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich -voor zover de redelijkheid dit van hem verlangt- onthouden van voornoemde maatregelen en al zijn medewerking aan Leverancier verlenen.
 4. Het is Afnemer verboden op welke wijze dan ook wijzingen, veranderingen en verwijderingen aan te brengen aan de verpakkingen, de merken, handelsnamen of andere onderscheidingsteken, welke zijn aangebracht op of aan de door Leverancier geleverde artikelen of de verpakkingen.

 

Artikel 8. Reclame door de Afnemer

 1. Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is aansprakelijk voor de gegevens die hij Leverancier verstrekt heeft.
 2. De Afnemer moet waar het de in offerte (en wat daarvan ex artikel 3 lid 2 deel uitmaakt) door Leverancier verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met spelingen en met wijzigingen in de door Leverancier geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de Afnemer rekening te houden met spelingen.
 3. De door Leverancier geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
 4. Klachten van de Afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, of tekorten/overschotten in de geleverde hoeveelheid/hoeveelheden, of foutief geleverde artikelen moeten door de Afnemer binnen 5 (vijf) werkdagen na levering aan Leverancier ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden met een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht. Afnemer dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
 5. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige bij de (af)levering controle konden blijken, moeten door de Afnemer binnen 5 (vijf) werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Leverancier ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 4.
 6. Ieder vorderingsrecht van de Afnemer jegens Leverancier, betrekking hebbend op gebreken in de door Leverancier geleverde zaken, vervalt indien:
 7. De garantietermijn op door Leverancier geleverde artikelen, tenzij voor bepaalde producten nadrukkelijk anders door Leverancier gestipuleerd, is gelimiteerd tot 12 (twaalf) maanden na levering aan Afnemer bij normaal gebruik of zoveel korter zoals is verstrekt door de oorspronkelijke leverancier/producent, voor zover het geen artikelen betreft voor welke Leverancier als importeur in de EU kan worden beschouwd. Voor artikelen waarvoor Leverancier als importeur in de EU kan worden beschouwd geldt een garantietermijn van 12 (twaalf) maanden. Voor artikelen onder eigen merknaam geldt een garantietermijn van 24 (vierentwintig) maanden. Bij professioneel gebruik van artikelen onder eigen merknaam geldt een garantietermijn van 12 (twaalf) maanden. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door Leverancier geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Afnemer jegens Leverancier voorgaande (garantie-)aanspraken doen gelden.
 8. Indien Afnemer geleverde artikelen wenst te retourneren, om wat voor reden dan ook, kan dat alleen geschieden na verkrijging van een door Leverancier afgegeven Retour Materiaal Autorisatienummer (RMA nummer) en met duidelijke vermelding van de reden van retour, de eventueel geconstateerde gebreken en/of vermelding van de geconstateerde leveringsfouten en op de door Leverancier aangegeven wijze.
 9. Het recht van retour is niet van toepassing op:
  1. de gebreken niet binnen lid 4 en 5 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Leverancier ter kennis zijn gebracht;
  2. de Afnemer Leverancier geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. de Afnemer de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Leverancier voorzien;
  4. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de Afnemer wordt voortgezet;
  5. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of de garantietermijn van het betreffende artikel is verstreken.
 • Audio- en videodragers;
 • Boeken, waarbij de verpakking is geopend;
 • (artikelen met ) Software waarbij de verpakking is geopend;
 • CD’s , MD’s, DVD’s en Blu-rays;
 • Cartridges en toners;
 • Lijm waarbij de verpakking is geopend
 • Gebruikte spuitbussen/sprays/gas aanstekers/schoonmaakvloeistoffen
 • Computer componenten waarbij de verpakking is geopend;
 • Reeds ingebouwde componenten, zoals b.v. CD-drivers, videokaarten, Solid State Disk;
 • Satellietontvangers met smartcard, waarbij de smartcard is geactiveerd;
 • Gezondheidsartikelen waarbij de verpakking is geopend;
 • Lampen, actieve en passieve componenten en overeenkomstige zaken;
 • Opgebouwde bouwcomponenten en delen die reeds opgebouwd waren;
 • Bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van niet voorraad artikelen, reserve onderdelen en inbouwsystemen;
 • UPS batterijen
 • Producten zonder originele verpakking
 • Afnemer is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de Afnemer. Leverancier is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de Afnemer bij derden op te slaan. Ingeval van een volgens de Leverancier rechtsgeldige reclame en er sprake is van een garantie, is Leverancier uitsluitend gehouden tot, zulks ter keuze van Leverancier:
 1. (kosteloos) herstel van gebreken, die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten;
 2. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
 3. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de Afnemer gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben; Indien de Afnemer zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de Leverancier.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is, behoudens opzet of roekeloosheid harerzijds of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de Afnemer, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet be¬hoorlijk functioneren van de door Leverancier geleverde zaken of verrichte diensten dan wel het ondeugdelijk zijn van de door Leverancier geleverde zaken of verrichte diensten, en voor schade ten gevolge van enig advies van Leverancier ten aanzien van die zaken, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken of diensten.
 2. In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat Leverancier ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van het bedrag dat uit hoofde van de eventueel voor haar bestaande verzekering wordt uitgekeerd bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt.
 3. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers, en/of derden, betreffende schade waarvoor Leverancier jegens de Afnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
 4. Het bepaalde in de leden 1-3 heeft betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Leverancier.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle door Leverancier aan de Afnemer te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van de Leverancier totdat de Afnemer aan aal zijn verplichtingen jegens de Leverancier ter zake de betreffende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door de Leverancier verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Leverancier op de Afnemer wegens tekortschieten door de Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens de Leverancier, heeft voldaan. Indien Leverancier zulks nodig acht, heeft zij het recht van de Afnemer zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is het de Afnemer toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de Afnemer gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Leverancier over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Leverancier over te dragen.
 3. Afnemer verplicht zich eveneens op eerste verzoek ten behoeve van de Leverancier een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door de Leverancier geleverde zaken voortvloeiende vorderingen op derden.
 4. Indien tengevolge van bewerking of verwerking door de Afnemer het eigendomsrecht van Leverancier rustend op de door Leverancier geleverde zaken verloren is gegaan, is de Afnemer verplicht onverwijld ten behoeve van Leverancier een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de bewerking of verwerking. In het geval door de bewerking of verwerking een nieuw zaak wordt gevormd, handelt Afnemer bij die vorming in opdracht van Leverancier en gaat Afnemer de nieuwe zaak voor Leverancier houden.
 5. Afnemer heeft niet het recht de zaken in stil pand te geven of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 6. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Afnemer (of derden) bevinden, maar aan Leverancier in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra zij in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien Leverancier de zaken als haar eigendom opvordert, is Afnemer gehouden om Leverancier de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent Afnemer reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen. Na terugneming zal de Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de schade die Leverancier lijdt als gevolg van het terugnemen van de zaken. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Leverancier voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Leverancier het recht de Afnemer tot nakoming en/of schadevergoeding aan te spreken, nadat zij de zaken onder zich heeft genomen.
 7. De Afnemer is verplicht het risico van brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek bewijs van deze verzekering aan Leverancier te tonen. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Leverancier te kennen geeft dit te wensen, door Afnemer aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens Afnemer.
 8. Afnemer is gehouden om de door Leverancier aan hem geleverde en de zich nog onder zijn beheer bevindende zaken als eigendom van Leverancier te identificeren en geïdentificeerd te houden totdat de eigendom op hem is overgegaan.
 9. Voor zover Leverancier nog (andere) vorderingen op Afnemer heeft (als bedoeld in lid 1) en zij aan Afnemer zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud (meer) rust, vestigt de afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Leverancier hierbij (reeds nu voor alsdan) een bezitloos pandrecht op deze zaken gelijk zij dit bezitloos pandrecht aanvaardt. Afnemer zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van de rechten van Leverancier, geen pand en/of beperkte rechten rusten.
 10. Afnemer verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Afnemer verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen afnemer.

 

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in € (EURO), tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar Leverancier is gevestigd of door overmaking op een door Leverancier aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van Leveranciers bank of girorekening als de dag van betaling. Blijft de Afnemer in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Leverancier, dan wel de kredietverzekeraar van Leverancier, zonder dat een nadere aanzegging van de zijde van Leverancier nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke (Europese) handelsrente plus 5 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
 2. Klachten, tekortkomingen, gebreken, defecten, manco’s e.d. schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op. Afnemer heeft geen recht op aftrek van enig bedrag in welke hoedanigheid dan ook, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier.
 3. Indien de Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de vorderingen van Afnemer op Leverancier direct opeisbaar. Alsdan heeft Leverancier het recht, de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit verbintenissen met de Afnemer op te schorten, onverminderd alle rechten uit het algemene recht voortvloeiend.
 4. te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voortijdige betaling te verlangen. Voorts is Leverancier alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de Afnemer alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Leverancier verrichte prestatie, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding.
 5. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke en daadwerkelijke gerechtelijke incassokosten, derhalve niet beperkt tot het liquidatietarief) komen ten laste van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 150,– alles exclusief omzetbelasting. De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van Afnemer zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 6. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de Afnemer, zelfs al zou Afnemer volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Leverancier nadelige wijze.
 7. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 5 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Indien in de financiële positie van Afnemer na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Leverancier gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
 9. Leverancier is gerechtigd haar vorderingen uit hoofde van alle transacties met Afnemers over te dragen aan een kredietverzekeraar of factormaatschappij naar keuze van Leverancier.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt ten deze verstaan: elke van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorzienbare en onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk , verhinderd wordt. Onder overmacht valt eveneens, voor zover niet reeds onder de vorige omschrijving begrepen, vervoersverbod, importverbod, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekteverzuim van personeel, transportmogelijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverbod, alles bij Leverancier c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor
 2. Indien naar het oordeel van Leverancier de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet.
 3. Indien naar het oordeel van Leverancier de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden is.
 4. Indien Leverancier bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de afnemer deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

 1. In gevallen dat de Afnemer:
 2. De Leverancier is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer op verzoek en tot genoegen van Leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door Leverancier geleverde zaken en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, kosten en rente.
 3. De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, behoudens in de gevallen zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot faillissement of surseance van betaling indient;
  2. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
  3. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; of
  4. in verzuim is ter zake de nakoming van een met de Leverancier gesloten overeenkomst; zijn alle vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft Leverancier de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten en/of de (duur)overeenkomst met de Afnemer met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 14. Opzegging

 1. Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, is Leverancier steeds gerechtigd deze, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen. In geen geval is Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is Afnemer nimmer tot opzegging gerechtigd. Aan het verlenen van toestemming voor opzegging kan Leverancier voorwaarden verbinden, zulks te harer beoordeling.

 

Artikel 15. Verrekening

 1. Leverancier is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de Afnemer op Leverancier te verrekenen met vorderingen van Leverancier en de op enigerlei wijze aan Leverancier gelieerde ondernemingen op de Afnemer.
 2. Indien Afnemer op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de Afnemer in de zin van artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle door Leverancier aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Leverancier aangegane overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant in Nederland.
 3. Het bepaalde in lid 2 doet geenszins af aan het recht van Leverancier om zich te allen tijde te wensen tot de bevoegde rechter van de plaats waar Afnemer gevestigd is., dan wel indien Leverancier dat wenst zich te wenden tot het Nederlands Arbitrage Instituut.

 

Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar is geworden, al dan niet vanwege enig dwingend rechtelijke bepaling of dat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid later verliezen, dan is de geldigheid van de overgebleven bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.
 2. Hetzelfde geldt voor zover geconcludeerd zou moeten worden dat deze voorwaarden een of meer lacunes zou bevatten. In geval van ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling of ter completering van een lacune, geldt die passende bepaling waarover partijen overeenstemming zouden hebben bereikt voor zover zij deze bepaling op dit punt mee zouden hebben genomen in de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Indien partijen geen overeenstemming bereiken voor wat betreft de uitleg en betekenis van een bijzondere bepaling uit deze overeenkomst of enige bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, zoals voornoemd, zullen dergelijke bepalingen moeten worden geïnterpreteerd, dan wel zal moeten worden geacht te bestaan een bepaling volgens de veronderstelde daadwerkelijke bedoeling van die bepaling.

 

Nadere uitwerking

 

A. Orderkosten

Wij hechten veel waarde aan een goede afstemming op de behoeften van de klant, ook voor de orderkosten is een structuur opgezet vanuit dit perspectief.

Vanaf 1 oktober 2014 worden alle orders boven de € 150,- franco verstuurd. Voor orders onder € 75,- worden orderkosten van € 9,90 in rekening gebracht. Voor orders tussen € 75,- en € 150,- worden orderkosten van € 5,95 in rekening gebracht. De orderkosten worden bepaald op basis van de leveringswaarde van de direct leverbare goederen. De artikelen die tijdens het bestellen niet op voorraad zijn, worden niet meegeteld! Op onze website is zichtbaar of de artikelen wel of niet op voorraad zijn. Daarnaast wordt het bedrag van de backorders die eventueel meegeleverd worden hierbij opgeteld.

Indien een backorder situatie ontstaat na het bestelmoment, dan tellen de artikelen mee voor de leveringswaarde van zowel de originele order als de order waar de backorder mee uitgeleverd wordt.

Vanaf 1 oktober 2014 gelden voor Nederland de volgende orderkosten:

OrderwaardeOrderkosten
Lager dan € 75,-€ 9,90 per order
Tussen € 75,- en € 150,-€ 5,95 per order
Vanaf € 150,-Geen

 

Backorders (Nalevering)
Voor artikelen die tijdens het bestellen niet op voorraad zijn geldt het volgende model:

U kunt aangeven of u backorders accepteert, deze algemene regel kan vervolgens voor een bepaalde order overschreven worden.

Bij het bepalen van de orderwaarde worden alleen de direct leverbare artikelen meegeteld. De artikelen die tijdens het bestellen niet op voorraad zijn worden niet meegeteld! Op onze website is zichtbaar of artikelen wel of niet op voorraad zijn tijdens het bestellen.

In het geval dat een u heeft aangegeven backorders te accepteren geldt dat de hoeveelheid en waarde van deze nabestelling worden toegevoegd aan de eerstvolgende levering. Tijdens het bestellen van deze eerstvolgende levering zal de orderwaarde verhoogd worden met de waarde van de backorders die zullen worden uitgeleverd op basis van de beschikbare voorraad. Op deze levering zijn dan de gebruikelijke orderkosten van toepassing (zie orderkosten & voorbeeld berekeningen).

In het geval van deelleveringen worden alleen bij de eerste deellevering handeling- en verzendkosten in rekening gebracht.

U kunt aangeven dat de nabestelling eerder geleverd dient te worden dan de eerstvolgende reguliere levering. Indien voorradig, zal leverancier de nabestelling dan eerder leveren tegen de geldende orderkosten gebaseerd op orderwaarde en aantal order regels.

Voor artikelen die tijdens het bestellen wel op voorraad zijn maar door een oorzaak liggend bij leverancier toch niet geleverd kunnen worden geldt het volgende model:

Artikelen die gedurende het bestelproces getoond worden als zijnde op voorraad, maar toch niet geleverd kunnen worden tellen mee voor zowel de initiële orderwaarde als de orderwaarde waarmee ze uitgeleverd worden. Alleen bij de initiële order zullen er echter handeling- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Bij de order waarmee de in backorder gevallen regels worden uitgeleverd telt de waarde wel mee voor de orderwaarde, maar zullen er geen handelingkosten in rekening gebracht worden.

Mocht u niet op de volgende order willen wachten en de in backorder gevallen regel apart willen laten uitleveren, gelden de normale orderkosten. U betaalt dan dus zowel handeling- en verzendkosten.

 

B. Automatische Incasso

Wij bieden de mogelijkheid om de openstaande facturen via automatische incasso te laten innen. Bij automatische incasso geldt een betalingstermijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum.. Indien u gebruik wilt maken van incasso kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop. Indien blijkt dat door omstandigheden, buiten leverancier om, de incasso niet kan worden uitgevoerd dan kan leverancier hiervoor € 7,50 in rekening brengen per niet uitgevoerde incasso.

 

C. Kosten Aanmaning

Bij niet tijdige betaling ontvangt u telefonisch en schriftelijke aanmaningen. Voor elke schriftelijke aanmaning kan leverancier € 2,95 in rekening brengen.

 

D. Speciaal Bestelde Artikelen

Artikelen die wij niet in ons assortiment hebben kunnen, op verzoek, speciaal voor U worden besteld. Hiervoor berekenen we extra € 7,50 per order regel. Speciaal bestelde artikelen kunnen wij onder geen enkele voorwaarden retour nemen.

 

RMA procedure

Algemeen

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden en procedures t.a.v. elke retourzending. Afhankelijk van de reden van retournering zijn aanvullende voorwaarden en procedures van toepassing.

 1. Voorafgaand aan een retourzending dient het voorgeschreven RMA formulier te zijn ingevuld. Het RMA formulier is te downloaden via onze website of op te vragen via de afdeling Verkoop.
 2. Na ontvangst van het RMA formulier wordt dit beoordeeld door de afdeling Verkoop. Indien het artikel in aanmerking komt voor retournering ontvangt u van de afdeling Verkoop het RMA formulier retour voorzien van een RMA nummer. Hierbij ontvangt u tevens de verzendinstructies.
 3. Wij accepteren alleen volledig ingevulde RMA formulieren voorzien van een RMA nummer.
 4. Indien van toepassing dienen de artikelen in hun originele, niet beschadigde consumentenverpakking te worden geretourneerd. Deze verpakking dient zonder eigen stickers, prijslabels etc. en onbeschreven te worden geretourneerd.
 5. Het gehele artikel met inbegrip van alle onderdelen dient retour te worden gezonden. Tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Het artikel dient goed verpakt (overdoos) te worden verzonden. Schade, die ontstaat door onvoldoende verpakking tijdens het transport kan tot gevolg hebben dat we de artikelen niet in behandeling kunnen nemen.

Helaas kunnen wij geretourneerde artikelen die niet aan bovenstaande algemene voorwaarden voldoen, niet in behandeling nemen. Het artikel zal worden geretourneerd en de kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht.

 

A. Fout besteld

Het kan voorkomen dat u een fout maakt gedurende de bestel procedure, of bijvoorbeeld een verkeerd aantal besteld. Wij bieden u de mogelijkheid om deze artikelen te retourneren. Onderstaande voorwaarden en procedures zijn hierop van toepassing :

 1. De totale waarde van de artikelen die U wilt terugsturen dient meer dan € 30,- te zijn.
 2. Speciaal, op uw verzoek bestelde artikelen komen hiervoor niet in aanmerking.
 3. Schriftelijke melding binnen 5 werkdagen na ontvangst artikelen via e-mail: retour@ir-solutions.eu met het voorgeschreven RMA formulier (te downloaden via onze website).
 4. Na beoordeling ontvangt u onze reactie op het ingestuurde RMA formulier.
 5. Als de artikelen retour kunnen worden gestuurd ontvangt u het RMA formulier retour voorzien van een toegekend RMA nummer.
 6. Terugsturen van de artikelen met het voorgeschreven en volledig ingevuld RMA formulier voorzien van bijlagen binnen 30 dagen.
 7. Na ontvangst en controle van de teruggestuurde artikelen ontvangt u een creditnota.
 8. Wij vergoeden u 80% van de gefactureerde netto-verkoopprijs.
 9. Er wordt € 6,50 in rekening gebracht voor gemaakte RMA kosten.

 

B. Levering leverancier komt niet overeen met pakbon

 

Indien de ontvangen pakbon afwijkt van de daadwerkelijke levering, bijvoorbeeld wanneer:

 • andere artikelen op de pakbon staan en/of
 • onjuiste aantallen op de pakbon staan

en U wilt deze artikelen retour sturen is het onderstaande van toepassing:

 1. Schriftelijk melden binnen 5 werkdagen na ontvangst goederen via e-mail retour@ir-solutions.eu.
 2. Wij nemen contact met u op om het probleem op te lossen en de verdere procedure te bespreken.

 

C. Fout geleverd door leverancier

Indien leverancier:

 • andere artikelen levert dan door u zijn besteld
 • het juiste artikel levert maar er is meer geleverd dan besteld

en U wilt deze artikelen retour sturen is het onderstaande van toepassing:

 1. Melden via email aan de Verkoop afdeling binnen 5 werkdagen na ontvangst goederen, email b2b@ir-solutions.eu.
 2. Wij maken met u afspraken om het probleem op te lossen en de verdere procedure af te stemmen.

 

D. Defect artikel binnen garantie

Voor de door leverancier op de markt gebrachte artikelen onder eigen merknamen (König, HQ, basicXL) is de garantietermijn 24 (vierentwintig) maanden. De garantietermijn van 24 maanden gaat in vanaf de aankoopdatum van de consument, mits verkocht binnen 3 (drie) maanden na aankoopdatum bij leverancier door de retailer/tussenhandelaar. In geval van professioneel gebruik of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie voor deze artikelen beperkt tot 12 (twaalf) maanden.
Voor overige artikelen gelden afwijkende garantietermijnen en voorwaarden. Indien van toepassing worden de garantietermijnen en voorwaarden van de fabrikant gehanteerd. Een aantal artikelen zoals: software, CD, DVD, UPS batterijen en lampen zijn uitgesloten van garantie. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop. Indien blijkt dat het defect het gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of van normale gebruiksslijtage dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Dit is ook van toepassing als het artikel is uitgesloten van garantie.

 

 1. Aanspraken op garantie dienen uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van het gebrek/mankement schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling Verkoop. Melding via het voorgeschreven RMA formulier.
 2. Na beoordeling van uw melding ontvangt u, indien van toepassing, een RMA nummer.
 3. Het artikel dient samen met een volledig ingevuld RMA formulier met RMA nummer binnen 14 dagen na toekenning van het RMA nummer te worden verzonden.
 4. Na ontvangst van het artikel met RMA formulier wordt beoordeeld of het defecte artikel binnen de garantie valt. Als het artikel NIET onder defect artikel binnen garantie, valt dan wordt contact met u opgenomen.
 5. Reparatie van defecte artikelen binnen de garantie geschiedt kosteloos voor zover de garantiebepalingen van toepassing zijn en de garantietermijn niet is verstreken. We zullen altijd proberen om het artikel te repareren. Dus wacht met het bestellen van een nieuw artikel. Het gerepareerde artikel wordt retour gestuurd voorzien van een reparatierapport.
 6. Indien het artikel defect binnen garantie niet gerepareerd kan worden, zal een nieuw artikel worden toegezonden. Indien het artikel niet (meer) beschikbaar is, zal een vervangend gelijkwaardig artikel worden toegezonden. Als een vervangend gelijkwaardig artikel niet (meer) beschikbaar is zal een creditnota worden opgemaakt.
 7. Wanneer het artikel, na uitvoerige tests en controle door leverancier, geen defecten vertoont, zijn wij genoodzaakt hiervoor minimaal € 20,- onderzoekskosten in rekening te brengen. leverancier kan de onderzoekskosten zonder vooraanmelding aan passen. Het product zal worden geretourneerd en de kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht.
 8. Artikelen die niet meer zijn te repareren worden niet teruggestuurd.

 

E. Defect artikel buiten garantie

Een defect artikel buiten garantie is een artikel dat NA de garantietermijn defect is geraakt en/of het defect is ontstaan als gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of normale gebruiksslijtage. Dit is ook van toepassing als het artikel is uitgesloten van garantie. Een defect artikel buiten garantie kan worden aangeboden ter reparatie. De door leverancier gemaakte en/of eventuele nog te maken kosten (onderzoek, reparatie, vervanging onderdelen, etc,) zullen dan in rekening worden gebracht, evenals de verzendkosten. Voorafgaand aan de reparatie van een defect artikel buiten garantie kan op verzoek een kostenopgave worden verstrekt.

 

F. Transportschade

Een zichtbaar beschadigd of geopend pakket dient u altijd te weigeren. U dient direct contact op te nemen met de afdeling Verkoop. Zodra de door u geweigerde beschadigde/geopende zending retour is ontvangen bij leverancier zal creditering van de beschadigde/geopende zending volgen. Transportschade die niet zichtbaar is en pas na het openen van de omdoos wordt vastgesteld, dient binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden. Indien van toepassing dienen de eventuele ontvangstbewijzen steeds afgetekend te worden met vermelding van “onder voorbehoud van controle”. Claims die niet binnen 2 werkdagen zijn gemeld kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Veilig betalen bij spullenwebwinkel.nl

U wordt nu doorgestuurd naar de beveiligde betaalpagina van spullenwebwinkel.nl